Energia dla Wsi

Program kierowany jest zarówno do rolników, jak i istniejących oraz dopiero powstających spółdzielni energetycznych oraz ich członków. Celem tego programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich i na takich właśnie terenach muszą zostać zrealizowane inwestycje.

Okres trwania: Wnioski można składać do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów inwestycji:
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ ROLNIKA
Inwestycje realizowane przez rolnika
(jedna z poniższych instalacji 50kW-1MW):
 • instalacja fotowoltaiczna z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV
 • instalacji wiatrowych z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV

Inwestycje realizowane przez rolnika
(jedna z poniższych instalacji 10kW-1MW)
 • elektrownia wodna
 • instalacja wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ ENERGETYCZNĄ
Inwestycje realizowane przez spółdzielnię energetyczną / jej członka / powstającą spółdzielnię energetyczną
(jedna z poniższych instalacji 10kW-10MW):
 • instalacja fotowoltaiczna z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV
 • instalacja wiatrowa z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV
 • elektrownia wodna
 • instalacja wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW
MAGAZYN ENERGII
Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z wszystkich powyższych inwestycji.
NA JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski o dofinansowanie mogą zostać złożone na takie przedsięwzięcia, jak:
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych
 • ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery
 • poprawa efektywności energetycznej
 • poprawa jakości powietrza,
 • wykorzystanie nowych źródła ciepła i energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna)
 • modernizację lub rozbudowę sieci ciepłowniczych.
WIĘCEJ INFORMACJI

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne.

Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Energia Plus

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dofinansowanie dla firm będzie udzielone w formie pożyczki.

Okres trwania: do 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kredyt ekologiczny

Jest to produkt dla przedsiębiorstw na realizację inwestycji wspierających transformację energetyczną, który przy prawidłowo zrealizowanej inwestycji i osiągnięciu celów projektu, zostanie częściowo spłacany przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) w formie premii ekologicznej, do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
DLA KOGO?

BGK udziela dofinansowania w formie premii ekologicznej, które po zrealizowaniu wybranej inwestycji, przeznaczane jest na częściową spłatę kredytu, udzielonego przez bank kredytujący. Kredytem ekologicznym można sfinansować modernizację dotychczasowej infrastruktury, aby zwiększyć energooszczędność procesów w przedsiębiorstwie.

Kredyt ekologiczny przeznaczony jest dla:
 • małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem Mikroprzedsiębiorstw)
 • firm o średniej kapitalizacji (Small Mid-Cap oraz Mid-Cap), które zatrudniają do 3 tys. Pracowników
NA CO PRZEZNACZONY?
Inwestycje dotyczące kredytu:
 • modernizacja lub wymiana maszyn linii technologicznych na bardziej energooszczędne,
 • termomodernizacja budynków,
 • modernizacja źródeł energii lub wymiany na systemy OZE,
 • modernizacja wewnętrznych linii ciepłowniczych,
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,
 • modernizacja oświetlenia,
 • implementacja systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii.
DLA KOGO?
Beneficjenci:
 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
PRZEZNACZENIE

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla powyższych instalacji, gdzie warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych powyżej.

Agroenergia

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dofinansowanie dla firm będzie udzielone w formie pożyczki.

Okres trwania: do 30.06.2027 r. Obejmuje dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w dwuczęściowym naborze wniosków.

 
WYBRAŁEŚ METODĘ FINANSOWANIA?

POROZMAWIAJMY O TWOICH POMYSŁACH I CELACH BIZNESOWYCH


NAPISZ ZADZWOŃ

MASZ PYTANIA?

WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Maxcom Eco Energy sp. z o.o., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska, NIP: PL6462983514, KRS: 0000848764, REGON: 386452830. Wszystkie informacje dotyczące Administratora znajdują się pod linkiem Polityka Prywatności. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesłania zapytania przy użyciu formularza kontaktowego oraz uzyskania odpowiedzi. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym czasie wycofana.